Reinhard Hennig ”Klimatförändringar som litterärt motiv och etiskt gränsöverskridande”

Reinhard Hennig är postdoktor vid Mittuniversitetets Eco-Humanities Hub och där involverad i det internationella och interdisciplinära forskningsinitiativet Inscribing Environmental Memory in the Icelandic Sagas.

Vi får lyssna till Hennings föreläsning om ”Klimatförändringar som litterärt motiv och etiskt gränsöverskridande”, och jag citerar abstract;

Uppfattningen att den för mänskligt liv relativt gynnsamma holocen är avslutad och att planeten genom mänsklig aktivitet har kommit in i en helt ny och mycket instabilare geologisk epok, Antropocenen, har under de senaste åren fått alltmer vetenskaplig acceptans. En av huvudfaktorerna som anses ha förorsakat detta geologiska gränsöverskridande är det mänskliga bruket av fossila energikällor som leder till global uppvärmning. Klimatförändringar och deras omfattande ekologiska och sociala konsekvenser tematiseras nu allt oftare även i litterära texter. Det har även påståtts att en ny genre har uppstått: climate change fiction eller cli-fi, med prominenta exempel såsom Margeret Atwoods MaddAddam-trilogi (2003–2013) eller Ian McEwans Solar (2010). Inom ekokritiken – den del av litteraturvetenskapen som befattar sig med miljöfrågor – konstateras ofta att litterära texter har en större potential än naturvetenskapliga rapporter att skapa medvetande om miljöproblem genom t.ex. att åskådligöra klimatförändringarnas potentiella konsekvenser för individen. Många texter pekar dessutom ut de nuvarande människornas ansvar för framtida generationer och andra arter och problematiserar därmed global uppvärmning inte bara som ett ekologiskt, utan också ett etiskt gränsöverskridande av en dimension som aldrig funnits förr. Men det finns även litterära texter som explicit eller implicit framställer global uppvärmning som icke-existerande, naturlig (dvs. inte antropogen) eller oproblematisk, som t.ex. Michael Crichtons State of Fear (2004) eller Gert Nygårdshaugs Chimera (2011). Sådana texter kan anses som en motreaktion som försvarar status quo och förnekar etisk ansvar. Litteratur som 18 medium spelar därför en ytterst ambivalent roll med hänsyn till tematiseringen av de ekologiska gränsöverskridanden som karakteriserar Antropocenen.

God lyssning!

Humpod redax

Annonser

Litteraturhistorisk dissonans – Fredrika Bremers Hertha (1856) i USA

Åsa Arping är universitetslektor och docent i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, och diskuterar här sitt paper ”Litteraturhistorisk dissonans – Fredrika Bremers Hertha (1856) i USA” på ämneskonferensen i litteraturvetenskap på Karlstad universitet.

För att ni ska får en representativ bild av vad projektet handlar om citerar jag ur Arpings abstract:

”Mitt paper diskuterar mottagandet av emancipationsromanen Hertha, som framkallade en hätsk debatt när den kom ut i Sverige i september 1856, med fick ett helt annat bemötande i USA, där den publicerats tre månader dessförinnan. Pressmaterialet väcker förstås frågor kring kvinnopolitik, estetik och litteraturkritik i respektive nationssammanhang, men framför allt avslöjar det i hur liten grad internationell reception gett avtryck i svensk litteraturhistorieskrivning. När nya bilder tonar fram av det stora genomslag flera av 1800-talsförfattarinnorna hade utomlands – hur kommer det att påverka framtidens syn på deras betydelse i svensk litteraturhistoria?”

Den här viktiga och intressanta forskningen som Åsa Arping berättar om hittar ni här!

God och givande lyssning

Humpod redax

Erik van Ooijen ”Rituella överskridanden av det kannibalistiska tabut i några aktuella öppen värld-spel”

Ännu mer från ämneskonferens i litteraturvetenskap (12–13 maj 2016 Karlstads universitet) Denna korta föreläsning hålls av Erik van Ooijen som är gästforskare vid Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo) och lektor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Erik van Ooijens bidrag heter ”Rituella överskridanden av det kannibalistiska tabut i några aktuella öppen värld-spel” och berör gränsöverskridanden på två nivåer: en disciplinär (dataspel/litteratur) och en inomfiktionell (kannibalistisk transgression i spel). Spännande, gränsöverskridande och intressant forskning kring tabut, tv-spel och öppen värld-spel!

Lyssna gärna till denna och de resterande föreläsningarna som vi kommer att sända under hela sommaren.

Här kan ni ta del av detta fantastiska avsnitt!

Allt gott

Humpod redax